HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV hecht het grootste belang aan het respect van uw privé-leven bij uw bezoek aan zijn website en is er zich van bewust hoe belangrijk dit voor u is. Wij doen er bijgevolg alles aan om uw privé-leven te respecteren bij het bezoeken van deze site.

1. Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

1.1 De verantwoordelijke is HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV, met maatschappelijke zetel te Square de Meeus 35, 1000 Brussels.

Als zodanig, HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV bepaalt de doeleinden en technische en wettelijke middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe alle organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om een veilige behandeling te waarborgen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de wet") en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrij verkeer van deze gegevens (hierna de GDPR-verordening).

1.2. Het staat HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonlijke gegevens van gebruikers op zijn verzoek en voor zijn rekening verwerkt (hierna "de onderaannemer"). Waar toepasselijk, HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV verbindt zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Gebruik van de Site en toegang tot bepaalde secties of een verzoek om informatie of diensten van gebruikers kan resulteren in de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze persoonlijke gegevens door het bedrijf HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV als de verantwoordelijke voor de verwerking voldoet aan de GDPR-wet en -voorschriften.

2.2. Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers, voordat ze toegang geven tot de verschillende secties van de site en om hun persoonlijke gegevens te communiceren, in staat te stellen hoe HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV verwerkt de persoonlijke gegevens van gebruikers. De gebruiker moet dit noodzakelijkerwijs lezen voordat hij zijn persoonlijke gegevens meedeelt door de daarvoor bestemde formulieren in de verschillende secties van de Site in te vullen.

2.3 Persoonlijke gegevens worden voornamelijk geautomatiseerd verwerkt, met procedures die strikt verband houden met de in punt 3 genoemde doeleinden.

2.4. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV verzamelt ook bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers om ze te herkennen, om hen een optimaal gebruik van de site aan te bieden. De verzameling van deze gegevens maakt het mogelijk om mogelijke fouten op de Site te corrigeren. De verzamelde informatie betreft het IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van de raadplegingen, de bezochte pagina's en het apparaat waarmee de verbinding plaatsvindt.

2.5. Elke onvolledige, gedeeltelijke of onjuiste informatie over persoonlijke gegevens gemarkeerd met een sterretje, noodzakelijk voor de uitvoering van de gevraagde service, maakt de uitvoering van deze prestatie onmogelijk. Anderzijds heeft het feit geen, of onnauwkeurige informatie over niet essentiële persoonlijke gegevens te verstrekken, geen gevolgen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

3.1. Volgens de verschillende secties van de Site, is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens als volgt:

  • machtigt de gebruiker om zich op de Site te registreren, omdat in sommige gevallen autorisatie is vereist om toegang te krijgen tot specifieke secties of diensten van de Site.
  • na voorafgaande toestemming van de gebruiker en tot de intrekking van deze toestemming,
  • interactie met de gebruiker door het sturen van nieuwsbrieven met informatie, advies, promoties en nieuws over het bedrijf ("Abonneer u op de nieuwsbrief" -sectie van de Site);
  • reageren op de verzoeken van de gebruikers die eigent zijn aan de producten en diensten, (sectie "Contacteer ons" van de Site);

4. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om gebruikers van de site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om gebruikers een goede ervaring te bieden wanneer ze de website doorbladeren en verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken hierna.

5. Persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

Informatie van gebruikers die ze geven door formulieren in te vullen of contact met ons op te nemen via e-mail of op een andere wijze. Deze informatie kan de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers bevatten.

Met betrekking tot elk gebruikersbezoek aan de Site, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

  • technische informatie, inclusief het IP-adres gebruikt om verbinding te maken, browsertype, tijdzone, browser plug-in types, besturingssysteem en platform;
  • informatie over gebruikersbezoeken, inclusief URL's, reactietijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's; zoals scrollen, klikken en viaducten.

6. Toestemming

6.1. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

De uitoefening van dit recht kan gebeuren via e-mail aan info[at]vitaldi.be

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten opgelegd door de wet en de GDPR-verordening, bewaart HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV alleen de persoonlijke gegevens van gebruikers zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt mogelijk te maken.

8. Mededeling van persoonlijke gegevens van gebruikers voor interne doeleinden

8.1. Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of medewerkers van de dienst Marketing van HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV die, onder rechtstreeks gezag van deze laatste, verantwoordelijk zijn voor het verwerken van deze gegevens en die een adequate opleiding hiervoor hebben ontvangen. Persoonlijke gegevens kunnen ook onder de aandacht worden gebracht van andere werknemers of medewerkers, indien deze laatsten, aangesteld door HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV, deze deze gegevens behandelen in overeenstemming met de nagestreefde doelen en de geldende regels.

8.2. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV zorgt ervoor dat haar werknemers of medewerkers hetzelfde niveau van bescherming bieden en zorgt ervoor dat deze werknemers of werknemers deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de door de nagestreefde doeleinden, met alle vereiste discretie en veiligheid.

9. De rechten van erkende gebruikers

9.1. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert de eerlijke en rechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers.

9.2. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met artikel 15 van de GDPR-voorschriften heeft de gebruiker het recht om van HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV de volgende informatie (maar niet uitputtend) met betrekking tot zijn persoonsgegevens te verkrijgen:

  • (a) het doel van de behandeling;
  • (b) het soort persoonsgegevens in kwestie;
  • (c) de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de criteria die zijn gebruikt om die duur te bepalen;

9.3. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert het recht op rechtzetting en het wissen van persoonlijke gegevens van de gebruiker.

In overeenstemming met artikel 16 van de GDPR-verordening kunnen onjuiste of onjuiste gegevens op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd. Het is aan de gebruiker zelf om eerst de nodige aanpassingen aan zijn gebruikersaccount te maken en vervolgens HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV te vragen deze wijzigingen aan te brengen als ze niet persoonlijk kunnen worden aangepast.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te wissen in de hypothesen die worden genoemd in artikel 17 van de GDPR-verordening.

9.4. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert het recht om de behandeling te beperken.

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de behandeling van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypothesen die zijn opgesomd in artikel 18 van de GDPR-verordening.

9.5. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert het recht op gegevens overdacht.

In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR-voorschriften hebben gebruikers het recht om HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV de hen betreffende persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat op te vragen. Ze hebben ook het recht om deze gegevens naar een andere controller te verzenden zonder HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV hen hindert in de gevallen waarin de GDPR-verordening dit voorziet.

9.6. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert het recht zich te verzetten tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer er legitieme redenen zijn met betrekking tot een bepaalde situatie.

9.7. HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV garandeert het recht om een klacht in te dienen

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV, bij de Commissie voor de bescherming van de privacy, het bevoegd orgaan voor het Belgische grondgebied.

9.8. De gebruiker kan op elk moment de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar de info[at]vitaldi.be of een gewone brief gericht aan: HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV Square de Meeus 35, 1000 Brussels.

10. Beperking van aansprakelijkheid van de verantwoordelijke

De Site kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd worden door derden die geen verband houden met HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV. Waar toepasselijk, HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites of voor de bescherming van persoonlijke gegevens van deze derden.

HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging van gegevens of identiteitsdiefstal, die kan worden veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot, de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

De site bevat geen informatie die bedoeld is voor minderjarigen. Minderjarigen mogen geen persoonlijke of andere gegevens vrijgeven aan HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV zonder toestemming van de ouders. Daarom nodigt HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV alle personen uit die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen om hen te informeren over het veilig en verantwoorde gebruik van het internet.

11. Modaliteiten voor het wijzigen van het "profiel" van de gebruiker:

De gebruiker kan op elk moment de verstrekte gegevens wijzigen, of zijn persoonlijk profiel verwijderen door de functie "Gegevens bewerken" op de Site te gebruiken of door een bericht elektronisch naar de adreshouder info[at]vitaldi.be te zenden, of per post ter attentie van: HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV.

12. Wijziging van het privacybeleid

HuiledeHaarlem.com / NOWEA SRL/BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de privacywetgeving, of om deze aan te passen aan zijn werkwijze. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en aanpassingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.