De volgende bepalingen leggen de algemene verkoopvoorwaarden vast voor de producten aangeboden door de vennootschap NOWEA S.R.L op haar website.

1 - Aanvaarding van de voorwaarden

De koper verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en verklaart uitdrukkelijk, door het plaatsen van de bestelling, deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.  De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van de algemene verkoopvoorwaarden.

2 - Voorwerp

2.1 - Onderhavige overeenkomst bepaalt de rechten en de plichten van de vennootschap NOWEA S.R.L en de koper in het kader van de verkoop van producten aangeboden door de vennootschap NOWEA S.R.L op haar website.

2.2 - De algemene verkoopvoorwaarden vormen het geheel van rechten en plichten van de partijen, geen enkele andere voorwaarde kan hierin opgenomen worden.

2.3 - Daar het een overeenkomst betreft die afgesloten wordt op afstand via elektronische weg, identificeert de vennootschap NOWEA B.V bij de koper:

NOWEA B.V
Square de Meeus 35
1000 Bruxelles, Belgique 
Tva : BE 0543.362.821

3 - Productkenmerken

3.1 - De vennootschap NOWEA B.V informeert de koper over alle essentiële kenmerken van de aangeboden producten. Zij verzoekt u deze kenmerken aandachtig te lezen. In het algemeen gaat het om de bestanddelen, de doseringen, de posologie en de gewichten van de aangeboden producten.

3.2 - De koper erkent dat de voorstelling van het product op de website, evenals de desbetreffende gegevens, slechts een indicatieve waarde hebben.

3.3 - Er kan in geen geval een wijziging van de inhoud van het product worden ingeroepen in geval het product niet overeenstemt met de beschikbare foto op de site.

3.4 - Bij ontvangst van de bestelling verbindt de koper zich ertoe het etiket van de producten aandachtig te lezen. Het bevat informatie (posologie, dosering en contra-indicaties, uiterste verkoopdatum) die de gebruiker in acht dient te nemen.

4 - Aanbod en Service

4.1 - De vennootschap NOWEA B.V beperkt haar aanbod geografisch tot alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie.

4.2 - De koper heeft er kennis van genomen dat het product wordt geleverd via de post.

5 - Bestelling en Verbintenis

5.1 - De koper die een bestelling wenst te plaatsen moet verplicht:

  • "de fiche met de persoonsgegevens invullen waarop hij alle gevraagde gegevens invult of zijn klantennummer ingeeft indien hij dit heeft
  • " online de bestelbon invullen
  • " zijn bestelling valideren na controle
  • " de beveiligde betaling uitvoeren met behulp van kredietkaart 
  • " zijn bestelling en zijn betaling bevestigen

5.2 - De bestelling kan niet worden betwist behalve bij toepassing van artikel 12.

5.3 - De validering van de bestelling houdt de aanvaarding in van de algemene verkoopvoorwaarden, de erkenning dat men er kennis van heeft genomen en de afstand van het beroep op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden .

5.4 - Het geheel van de opgegeven gegevens en de door de koper geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.

5.5 - De verzending van de bestelling eindigt met de verschijning op het scherm van het attest van versturing van de bestelmail. De verkoop is slechts gesloten bij de verschijning van dit attest.

6 - Beperkingen

6.1 - Over het algemeen en zonder dat dit een rechtvaardiging vereist, behoudt NOWEA B.V zich het recht voor om elke bestelling van een koper te weigeren of te annuleren, met name in geval van een betalingsprobleem bij de betreffende bestelling of een geschil met betrekking tot de betaling van een vroegere bestelling.

6.2 - Enkel handelingsbekwame personen mogen een bestelling plaatsen.

7 - Prijs

7.1 - De prijzen worden vermeld in euro inclusief BTW. De leveringskosten moeten worden opgeteld bij de vermelde prijs. Behalven de prizen die gereserveerd zijn voor professionals in de ruimte vor professionals.

7.2 - NOWEA B.V behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten ten alle tijde aan te passen maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling.

8 - Bevestiging van de bestelling

8.1 - Om zich te verzekeren van de wens van de koper, stuurt NOWEA B.V ter bevestiging een e-mail met de inhoud van de bestelling, ten laatste op het moment van verzending. Op deze bevestiging worden de naam van het product vermeld, de prijs, de betalingswijze evenals de leveringsvoorwaarden.

8.2 - Bijna alle producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet of niet meer onmiddellijk beschikbaar is, informeert NOWEA B.V de koper per e-mail over de levertijd. Indien de koper niet tevreden is met de gegeven levertijd, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

9 - Bewijs

Deze bestellingsbevestigingen worden opgeslagen in het centrum van de vennootschap NOWEA B.V en worden beschouwd als geldig bewijs met betrekking tot de aard van de overeenkomst en de datum.

10 - Betaling

10.1 - De factuur dient contant te worden betaald met betaalkaart op het moment van de plaatsing van de bestelling.

10.2 - De betaling wordt verwerkt door de beveiligde server van de vennootschap MOLLIE. Deze treedt op tegen frauduleus gebruik van betalingsmiddelen die worden gebruikt voor de transactie. De gegevens van de betaalkaart zijn enkel toegankelijk voor MOLLIE.  Zij moeten bij elke online-aankoop opnieuw worden ingevoerd.

10.3 - De door de koper gevalideerde bestelling wordt slechts effectief wanneer het centrum voor beveiligde bankbetaling en de vennootschap OGONE hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de koper hierover per e-mail ingelicht worden.

11 - Levering

11.1 - De vennootschap NOWEA B.V verbindt zich ertoe de bestelde producten binnen de 3-5 werkdagen na bestelling te versturen, behalve in geval van voorraadtekort.

11.2 - De producten worden per post geleverd op het door de koper op de bestelbon vermelde adres. De producten worden vervoerd op risico van de geadresseerde.

11.3 - NOWEA B.V kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de koper in de adresvermelding van de geadresseerde van de bestelling, noch voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren ten gevolge van deze fouten.

11.4 - De leveringstarieven en -termijnen zijn beschikbaar op de site van NOWEA B.V. Zij worden gegeven ter indicatie. Er kan door de koper geen enkele schadevergoeding worden geëist van NOWEA B.V of de transporteur in geval van vertraging bij de levering.

11.5 - De koper controleert de algemene staat van de verpakking van het geleverde product. Ingeval van beschadiging, verbindt hij zich ertoe dit te vermelden op de ontvangstbon van de bezorger en te melden aan NOWEA B.V binnen de 48 uur.

11.6 - Indien een colli niet in ontvangst wordt genomen ondanks het bericht van aanbieding en de uitnodiging tot afhaling in het postkantoor, wordt hij aan NOWEA B.V geretourneerd en wordt de geadresseerde  per e-mail verwittigd worden bij ontvangst van de informatie. De koper kan een bijkomende aanbieding vragen, de kosten hiervan zullen voor de koper zijn (zelfs indien de eerste verzending gratis werd verricht).

11.7 - Elke klacht moet aan NOWEA B.V zijn gericht. Geen enkel klacht met betrekking tot zichtbare gebreken zal nog aanvaard worden 48 uur na levering.

11.8 - Bij het niet conform zijn van het geleverde product, verbindt de vennootschap NOWEA B.V zich er toe het product om te ruilen of terug te betalen aan de koper.  De transportkosten blijven echter ten laste van de klant.

11.9 - De geadresseerde van de producten verbinden zich ertoe de gekochte producten noch gedeeltelijk, noch in hun geheel verder te verkopen.

12 - Verzakingsrecht

12.1 - Volgens artikel 46 van de wet met betrekking tot marktpraktijken en tot bescherming van de consument, beschikt de koper over een bedenkingstermijn zonder boete en zonder opgave van reden van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van het bestelde product. De koper kan eveneens kiezen voor omruiling van het product.

12.2 - Om terugbetaling te verkrijgen of om over te gaan tot omruiling, moet de koper de producten intact, nieuw, verzegeld en in hun originele verpakking te zijnen laste en op zijn verantwoordelijkheid terugzenden.  De leveringsbon moet bij de zending zijn gevoegd. NOWEA B.V verbindt zich ertoe de door de koper gestorte sommen terug te betalen, (uitgezonderd de leveringskosten), en dit zonder kosten. In het geval dat de oorspronkelijke leveringskosten gedragen werden door NOWEA B.V, worden deze kosten van het aan de klant terug te betalen bedrag afgetrokken.

12.3 - Het enige toepasbare verzakingsrecht bestaat vóór het opsturen van de colli. Deze verzaking moet medegedeeld worden aan NOWEA B.V via de contactpagina.

13 - Kwaliteitsgarantie bij de producten

13.1 - De vennootschap NOWEA B.V verbindt zich ertoe om op haar kosten alle defecte of beschadigde producten te ruilen.

13.2 - De garantie is niet toepasbaar op defecten of schade die rechtstreeks voortvloeien of zich voorgedaan hebben in het kader van een van volgende uitzonderingsgevallen: 1. elke onachtzaamheid, verkeerde manipulatie, het gebruik van producten op een niet-conforme manier of, meer algemeen, gebrekkig on onhandig gebruik, 2.  Elke interventie of aanpassing die op de producten is uitgevoerd door personen vreemd aan onze diensten, 3. Elke brand, waterschade, ongeluk of defect bij klimaatregeling, kwaadwillig opzet, onweer of meteorologische omstandigheden, 4. Schade veroorzaakt door het transport.

14 - Persoonlijke levenssfeer

14.1 - De informatie met betrekking tot de bestelling maakt het voorwerp uit van een automatische gegevensverwerking van de gegevens. De koper erkent er kennis van genomen te hebben. NOWEA B.V verbindt zich ertoe om deze informatie nooit aan andere partners te verstrekken dan deze die optreden in de naam van NOWEA B.V (bijv. MOLLIE).

14.2 - Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992, beschikt de koper eveneens over het recht van toegang en rectificatie van alle op hem betrekking hebbende persoonsgegevens die zich bevinden in de bestanden van de vennootschap NOWEA B.V.

15 - Aansprakelijkheid

15.1 - De vennootschap NOWEA B.V kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die het resultaat zou kunnen zijn van een slecht gebruik van de op de markt gebrachte goederen.

15.2 - De vennootschap NOWEA B.V kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet respecteren van de geldende reglementaire en wettelijke voorschriften in het land van ontvangst. De eventuele verantwoordelijkheid van de vennootschap NOWEA B.V is uitsluitend beperkt tot de waarde van het betrokken product, vastgelegd op de datum van zijn verkoop.

15.3 - In het geval van een online verkoop is de vennootschap NOWEA B.V enkel gebonden door een middelenverbintenis. Haar verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade resulterend uit het gebruik van het internet (gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen).

16 - Intellectuele eigendom

16.1 - De vennootschap NOWEA B.V bewaart de integraliteit van zijn auteursrechten op zijn geleverde producten. Behoudens anders vermeld en zonder afbreuk te doen aan enig auteursrecht, verbindt de koper zich ertoe de geleverde producten noch volledig noch gedeeltelijk te kopiëren noch te reproduceren met welk middel dan ook en onder welke vorm dan ook.

16.2 - Alle objecten aanwezig op de site van de vennootschap NOWEA B.V zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de vennootschap NOWEA B.V. Ze zijn beschermd door het auteursrecht. Niets, zelfs niet de beeld- of geluidssoftware, mag worden gereproduceerd, geëxploiteerd, verder verspreid of gebruikt in welke hoedanigheid dan ook of onder welke vorm dan ook, zelfs gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van NOWEA B.V.

17 - Cookies

De site van NOWEA B.V gebruikt " cookies " die het u mogelijk maken een verbinding aan te gaan met onze diensten. U hebt de mogelijkheid deze cookies te aanvaarden of te weigeren. Het merendeel van de internetgebruikers aanvaarden automatisch deze cookies. Indien u beslist deze cookies te weigeren, zult u geen verbinding kunnen aangaan of gebruik kunnen maken van andere interactieve functies van de site.

18 - Regeling van geschillen

18.1 - In de hypothese dat er een geschil zou voortvloeien uit deze overeenkomst, verbinden de beide partijen zich ertoe te zoeken naar een voor beide partijen bevredigende oplossing alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

18.2 - Al onze verkopen, zelfs de internationale verkopen, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.  Elk eventueel geschil valt uitsluitend onder de juridische bevoegdheid van de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. Wij kunnen nochtans, naar keuze, indien wij vragende partij zijn, het geschil voor de bevoegde rechtbanken brengen van de zetel van de koper. De nietigheid van een van de onderhavige clausules van deze algemene voorwaarden heeft geenszins invloed op de geldigheid van de andere clausules. Integendeel, de partijen of rechtbanken zullen zich inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling met dezelfde uitwerking.